04.04.2014

Էլիկում Օրբելյանի խաչքարը

Տ(է)ր Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս Ա(ստուա)ծածին աւանդեք իշխանացն Բ(ու)րթելին եւ Իւ(ա)նեին. Ամէն

Զայս նշանէն Յ(իսու)սի Ք(րիստո)սի խաչե(ալ) արքա տ(եառ)ն Ա(ստուծո)յ վասն փրկ(ու)թե(ան) մարդկան կանգնէ(ալ է) յիսով Ք(րիստո)սասէր Թամթա խաթուն ի բարեխաւսութի(ւն) գլխի իւր մեծափառ իշխանին Էլիկումին վասն յերկար կենաց զաւակաց իւրոց Բուրթէլին  Բուղ(տաւին):Խաչքարը գտնվում է Նորավանքում (Պատմական Սյունիքի նահանգ) :

Комментариев нет:

Отправить комментарий