20.01.2014

Մրենի տաճար — վիմագրեր

[Ամւոյն քսան եւ իններ]որդի (կամ) [երեսներ]որդի Հերա-կղի բարեյաղթող թագաւորի յիշխանութե[ան Դաւթի ա]մենագով պատրկի կուրապաղատի եւ սպարա-[պետի Հայ]ոց եւ ասորւոց եւ յեպիսկոպոսութեանն սրբա[սիրի տեառն Թե]ովփի-ղոսի եւ ի տանուտերութեան Ներսե[հի Շիրա]կայ եւ Արշարունեաց տեառն շինեցաւ սուրբ եկեղեց[իս ի բարեխաւս]ութիւն Կամսարականաց եւ Մրենոյ եւ ամենայն երկրի:

Եւ ես Սոփի դուստր մեծին Աշոտոյ Շ[ահանշ]ահի Հ[այո]ց եւ Վրաց թագուհի տվեալ եմ ե[ւ] [հ]աստատեալ զԴաւթի զայգին ի սուրբ կաթ[ո]ղիկե եւ ի տ(է)ր Սահակ եւ ի նորին աթոռակալս [զ]որ ինքն ինձ անդարձ եր արարեալ վասն Դավթի [հո]գոյն եւ վասն իմ եւ վասն Գագկայ Շահան[շա]հի արեւշատութեան եւ որ ոք յապըշտակել ջա[նայ յա(ստուծո)յ բանեն...եալ եղիցին իսկ հրամանատարքն աւրհնեալ եղիցին յաստուծոյ]:Յանուն ա(ստուծո)յ այս իմ ի հրամանք են Գագկա շահիազնշահի ազատեալ եմ զՄրենոյ զկոռն, որ ի Նախճաւանի էր զմարդո եւ զեզին ի ձեռն խնդրոյ ա(ստուա)ծապատիւ տ(եառ)ն Սահակ Արշարունեաց եպիսկոպոսի որ անմաւռաց խնդրե ի Ք(րիստոս)է թողութիւն լինել մեղաց իմոց արդ աւր ոք ընդիմանա իմա հրամա[ց]նացս կամ յիմ յորդեաց կամ այլոք եւ իցե պարտակա լիցի մեղաց իմոց եւ իմ ամենայն ազգի եւ սպանման արեանն Ք(րիստոս)է սուրբ կաթողիկէ եւ սուրբ Նշանս լիցի կնիք գրոյս եղաւ առաջնորդ բարոյս հարպ հայոց տանաւտէր:

Աղբյուր` ՀՃՈՒՀ-ի «Վարձք» հանդեսի 7-րդ համար:


Комментариев нет:

Отправить комментарий